Osmanli Imparatorlugu'nda Ermenilere Yapilan Muamele, 1915-1916 - James Bryce - Bøger - Gomidas Institute - 9781903656877 - June 10, 2009

Osmanli Imparatorlugu'nda Ermenilere Yapilan Muamele, 1915-1916

James Bryce

Preço
R$ 284,90
Data de envio estimada Apr 28 - May 10

Osmanli Imparatorlugu'nda Ermenilere Yapilan Muamele, 1915-1916

Mavi Kitap'? olu?turan belgeleri toplamak ve kar??la?t?rmalar?n? yapmak aylar?m? ald?. Yay?mland?ktan sonra da kitapta anlat?lanlar uzun süre akl?mdan ç?kmad?. Hiç durmaks?z?n dü?üncelerimi me?gul eden yaln?zca kurbanlar?n çekti?i ac?lar ve canilerin i?ledi?i suçlar de?il, ayn? zamanda insanlar?n, bu soyk?r?m faillerinin yapt?klar?n? nas?l yapabildi?i sorusuydu.

[Ermeni Soyk?r?m?] üzerinde yapt???m çal?sma ... Birinci Dünya Sava??'nda Nazilerin çok daha geni? çapta ve çok daha büyük bir so?ukkanl?l?kla i?ledi?i soyk?r?m suçunun bile silemedi?i izler b?rakt? belle?imde.

Özel ya da kamusal alanda olsun, ki?isel ya da ki?isel olmayan nitelikte olsun, i?lenmi? her büyük suç, milliyetle s?n?rland?r?lamayacak bir sorunu ortaya koyar. Bu, bizi insan do?as?n?n derinliklerine götüren bir sorundur. 1915 y?l?nda Türkiye'de yap?lan soyk?r?m bana 'Ilk Günah' gerçe?ini yeniden hat?rlatt? -Arnold Toynbee, Acquaintances (Oxford, 1967)

Mídia Livros     Paperback Book   (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado June 10, 2009
ISBN13 9781903656877
Editoras Gomidas Institute
Páginas 650
Dimensões 152 × 229 × 50 mm   ·   1,12 kg
Idioma Turkish  

Mostrar tudo

Mais por James Bryce